Quảng cáo xe bus Bạc Liêu

Quảng cáo xe bus tại Bạc Liêu – Mẫu sản phẩm của Nệm Kim Cương
LỘ TRÌNH CÁC TUYẾN XE BUS BẠC LIÊU NHẬN QUẢNG CÁO
TUYẾN 01: THỊ-TRẤN PHÚ-LỘC – BẠC-LIÊU – LÁNG-TRÂM
 • Cự-ly: 67 km
 • Số chuyến: 80 chuyến/ngày
 • Thời-gian tuyến: 130 phút/chuyến
 • Giãn cách: 20 phút
 • Thời-gian hoạt-động: 04h15 – 17h20
LỘ-TRÌNH:
Lượt đi: Thị-trấn Phú-lộc – Quốc-lộ 1A – xã Châu-hưng A – Thị-trấn Châu-hưng – (Thành-phồ Bạc-liêu) – Trần-phú – Hai bà Trưng – Võ-thị-Sáu – 23 tháng Tám – Quốc-lộ 1A – xã Long-thạnh – Thị-trấn Hòa-bình – xã Vĩnh-mỹ B – xã Phong-thạnh-Đông A – Thị-trấn Giá-rai – xã Hộ-phòng – xã Tân-phong – xã Tân-thạnh – Láng-trâm.
Lượt về: Láng-trâm – Quốc-lộ 1A – xã Tân-thạnh – xã Tân-phong – xã Hộ-phòng – Thị-trấn Giá-rai – xã Phong-thạnh-Đông A – xã Vĩnh-mỹ B – Thị-trấn Hòa-bình – xã Long-thạnh – (Thành-phố Bạc-liêu) – 23 tháng Tám – Võ-thị-Sáu – Hai bà Trưng – Trần-phú – Quốc-lộ 1A – Thị-trấn Châu-hưng – xã Châu-hưng A – Thị-trấn Phú-lộc.
TUYẾN 02: BẠC-LIÊU – NHÀ-MÁT – VĨNH-CHÂU
 • Cự-ly: 52 km
 • Thời-gian tuyến: 110 phút/chuyến 
 • Giãn cách: 30 phút
LỘ-TRÌNH:
Lượt đi: Thành-phố Bạc-liêu – nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu – Cao-văn-Lầu – Tỉnh-lộ 31 – Thị-xã Vĩnh-châu.
Lượt về: Thị-xã Vĩnh-châu – Tỉnh-lộ 31 – Cao-văn-Lầu – nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu – Thành-phố Bạc-liêu 
TUYẾN 03: HƯNG-THÀNH – BẠC-LIÊU – THỊ-XÃ VĨNH-CHÂU
 • Cự-ly: 43 km
 • Thời-gian tuyến: 90 phút/chuyến
 • Giãn cách: 25 phút

LỘ-TRÌNH:
Lượt đi: Xã Hưng-thành – Tỉnh-lộ 12 – xã Hưng-hội – nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu – Tỉnh-lộ 38 – Vĩnh-trạch – Thị-xã Vĩnh-châu.
Lượt về: Thị-xã Vĩnh-châu – Tỉnh-lộ 38 – Vĩnh-trạch – nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu – Tỉnh-lộ 12 – xã Hưng-hội – xã Hưng-thành.
TUYẾN 04: NGÃ TƯ CHỦ-CHÍ – GIÁ-RAI – GÀNH-HÀO
 • Cự-ly: 48 km
 • Thời-gian tuyến: 90 phút/chuyến
 • Giãn cách: 30 phút

LỘ-TRÌNH:
Lượt đi: Ngã tư Chủ-chí – Đường xã Phong-thạnh-Tây – xã Hộ-phòng – Quốc-lộ 1A – Thị-trấn Giá-rai – Đường huyện Đông-hải – Cây-gian – Mỹ-điền – Vĩnh-điền – Điền-hải – Long-điền-Tây – Thị-trấn Gành-hào.
Lượt về: Thị-trấn Gành-hào – Đường huyện Đông-hải – Long-điền-Tây – Điền-hải – Vĩnh-điền – Mỹ-điền – Cây-gian – Thị-trấn Giá-rai – Quốc-lộ 1A – xã Hộ-phòng – Đường xã Phong-thạnh-Tây – Ngã tư Chủ-chí.
 
TUYẾN 05: THỊ-TRẤN PHƯỚC-LONG – THÀNH-PHỐ BẠC-LIÊU
 • Cự-ly: 41 km
 • Số chuyến: 34 chuyến/ngày
 • Thời-gian tuyến: 100 phút/chuyến
 • Giãn cách: 44 phút

  LỘ-TRÌNH:
Lượt đi: Thị-trấn Phước-long – Hương-lộ 2 – xã Vĩnh-thanh – xã Vĩnh-bình – xã Vĩnh-mỹ B – Quốc-lộ 1A – Thị-trấn Hòa-bình – xã Long-thạnh – Thành-phố Bạc-liêu
Lượt về: Thành-phố Bạc-liêu – Quốc-lộ 1A – xã Long-thạnh – Thị-trấn Hòa-bình – Hương-lộ 2 – xã Vĩnh-mỹ B – xã Vĩnh-bình – xã Vĩnh-thanh – Thị-trấn Phước-long.
TUYẾN 06: THÀNH-PHỐ BẠC-LIÊU – THỊ-TRẤN NGẠN-DỪA
 • Cự-ly: 52 km
 • Thời-gian tuyến: 105 phút/chuyến
 • Giãn cách: 38 phút
  LỘ-TRÌNH:
Lượt đi: Thành-phố Bạc-liêu – nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu – Quốc-lộ 1A – xã Long-thạnh – Tỉnh-lộ 978 – xã Minh-diệu – xã Vĩnh-hưng – xã Vĩnh-hưng A – Mỹ-hoa – Vĩnh-phước – xã Vĩnh-phú-Đông – xã Ninh-quới A – xã Ninh-hòa – Thị-trấn Ngạn-dừa.
Lượt về: Thị-trấn Ngạn-dừa – Tỉnh-lộ 978 – xã Ninh-hòa – xã Ninh-quới A – xã Vĩnh-phú-Đông – Vĩnh-phước – Mỹ-hoa – xã Vĩnh-hưng A – xã Vĩnh-hưng – xã Minh-diệu – xã Long-thạnh – Quốc-lộ 1A – nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu – Thành-phố Bạc-liêu.